อ.พิมพรรณ จันทรแดง


ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553 :

ปริญญาตรี สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555 :

ปริญญาโท ด้านการสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ

 

(Communication University of China)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2557 :

อาจารย์สอนภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

ผลงานด้านวิชาการ

  • เป็นหนึ่งในผู้จัดทำ "คู่มืออบรมภาษาจีนระดับต้นสำหรับมัคคุเทศก์อาชีพ" ของกรมการท่องเที่ยว

  • เป็นหนึ่งในผู้จัดทำ "คู่มือภาษาจีนระดับสูงแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวภาคใต้" ของกรมการท่องเที่ยว