อ.ธัญชนก เบ็ญอาซัน


1.ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล (ไทย) :

นางสาวธัญชนก เบ็ญอาซัน

(อังกฤษ) :

 Miss.Tanchanok Ben-arsun

ตำแหน่ง :

 อาจารย์

ที่ทำงานสังกัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สาขาภาษาจีน
โทรศัพท์   095-4508415                     
โทรสาร  -
อีเมล์ hanmeiai@163.com

2.ประวัติ/วุฒิการศึกษา (วุฒิย่อ)

ระดับปริญญาตรี  (ไทย) :

 ภาษาและวรรณคดีจีน ปีค.ศ.2014 ประเทศจีน

(อังกฤษ) :

Bachelor of Arts in Chinese Language & Literature…………

สถาบันที่จบ (ไทย) :

 มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

(อังกฤษ) :

 Peking University

ระดับปริญญาโท (ไทย) :

การสอนภาษาจีน  ปี ค.ศ.2016 ประเทศจีน

(อังกฤษ) :

Master of Teaching Chinese to speakers of Other Language

สถาบันที่จบ (ไทย) :

 มหาวิทยาลัยครุศาสตร์แห่งกรุงปักกิ่ง

(อังกฤษ) :

 Beijing Normal University

หัวข้อวิทยานิพนธ์ (ไทย) :

 วิจัยการเรียนภาษาจีนของคนไทยที่ปราศจากเชื้อสายจีนที่เรียนภาษาจีนประสบความสำเร็จ

(อังกฤษ) :

The Case Study on Learning Characters tics of successful Thai Native Learners of Chinese Language

แขนงวิชาการที่เชี่ยวชาญ / สนใจ                              

: ภาษาจีน สัทศาสตร์จีน

รายวิชาที่รับผิดชอบ            :

01396141      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ I

01396142      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ II

01396241      สนทนาภาษาจีนธุรกิจ III

01396111      ภาษาจีนธุรกิจ I

01394212      ภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก

01394213      สัทศาสตร์และสัทวิทยาตะวันออก

01394211      ภาษาในกลุ่มวัฒนธรรมอักษรจีน

01396462      ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน

01452241      ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยจีน ญี่ปุ่น เกาหลี

013962101     ภาษาจีน I

013962102     ภาษาจีน II

01396202      ภาษาจีน IV

บทความทางวิชาการ / ตำราหรือหนังสือ (ที่ได้รับการตีพิมพ์)                                

 

 : ธัญชนก เบ็ญอาซัน. 2560. รูปแบบภาษาจีนในอินเทอร์เน็ต. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : 2077-2086.

การบริการทางวิชาการ         :

อาจารย์สอนภาษาจีนในโครงการพัฒนาภาษาที่ 3 การพัฒนาความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาจีน ณ อาคารปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน