อ.เบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์


ชื่อ-สกุล (ไทย) :

นางสาวเบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์

       (อังกฤษ):

Miss Benja-arpa Phisetsakunwong

ตำแหน่งทางวิชาการ:

อาจารย์

ที่ทำงานสังกัด:

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

โทรศัพท์ 091-8714967
อีเมล์ benjaarpa@hotmail.com วิทยาเขตกำแพงแสน

ระดับปริญญาตรี

อ.บ.  ปีที่จบ  2553  ประเทศ  ไทย

สาขา

เอเชียศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ1)

 

Asian   Studies

สถาบันที่จบ:

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Silpakorn University

ระดับปริญญาโท:

M.A.  ปีที่จบ 2555  ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขา:

สาขาวิชาการสอนภาษาจีนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

Teaching Chines to Speakers of other Languages.

สถาบันที่จบ:

มหาวิทยาลัยหนานจิง

 

Nanjing University

หัวข้อวิทยานิพนธ์:

การศึกษาความผิดพลาดในการใช้คำวิเศษณ์บอกระดับของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนของประเทศไทย

Error Analysis of Degree Adverb With reference to the senior student of Chinese Major in Thailand

แขนงวิชาการที่เชี่ยวชาญ / สนใจ:

การสอนภาษาจีน ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน

รายวิชาที่รับผิดชอบ:

ภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาและวัฒนธรรมในองค์กรจีน

บทความทางวิชาการ / ตำราหรือหนังสือ (ที่ได้รับการตีพิมพ์):

บทความวิจัย

เบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์ (2559,มกราคม – มิถุนายน) การศึกษาปัญหาการออกเสียงสัทอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชราชภัฏกาญจนบุรี,5(1),หน้า 82-90.

เบญจอาภา พิเศษสกุลวงศ์. 2561. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะภาษาจีนแบบบูรณาการโดยใช้บริบทของชุมชน. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, 13(2), (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) : หน้า 131-145.

โครงการวิจัย (ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง):

ปีการศึกษา 2559 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาการออกเสียงสัทอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.

ปีการศึกษา 2561

โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะภาษาจีนแบบบูรณาการโดยใช้บริบทของชุมชน

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ / อบรม (ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัด):

-การอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

-การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ

การบริการทางวิชาการ:

โครงการบริการวิชาการ“การอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร”จัดโดยสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี