ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิสวัส ธำรงสานต์


1.ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล (ไทย) :

ดร. ทิสวัส ธำรงสานต์

(อังกฤษ) :

Dr. Tissawas Thumrongsanta

ตำแหน่งทางวิชาการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ได้รับแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558)

ตำแหน่งทางบริหาร :

หัวหน้าภาควิชาศิลปศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563)

ตำแหน่งทางบริหาร :

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

บรรจุเป็นพนักงามหาวิทยาลัย :

11 กรกฎาคม 2544

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการวิจัย สายสังคมศาสตร์ (ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562

หน่วยงานที่สังกัด

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  ภาควิชาศิลปศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทรศัพท์ (ภายใน) 7230  E-mail. faastwt@ku.ac.th

2.ประวัติ/วุฒิการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี (ไทย) :

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(อังกฤษ) :

B.A. (French) Thammasat University

 

 

ระดับปริญญาโท (ไทย) :

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(อังกฤษ) :

M.A. (French)  Chulalongkorn University

 

 

วิทยานิพนธ์ :

“Étude  comparative  de  la  stylistique  des  éditoriaux dans  L’Express  et  Le  Point  en  1992” (197 p. + Annexe 79 p.)

 

การศึกษาเปรียบเทียบวัจนลีลาของบทบรรณาธิการในนิตยสาร เล็กซ์แพรส และ เลอ ปวง ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕”(๑๙๗ หน้า + ตัวอย่างข้อมูล ๗๙ หน้า)

 

 

  ระดับเตรียมปริญญาเอก  :

D.E.A. ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 

 

Diplôme d’Etudes Approfondies en Sciences du langage มหาวิทยาลัย Paris X – Nanterre ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส (ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส)

 

 

วิทยานิพนธ์ :

“Analyse du discours journalistique  dans la presse française : cas de raz marée en 2004” (97 p.)

 

“วิเคราะห์วาทกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ฝรั่งเศส : กรณีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย (คลื่นสึนามิ) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗” (๙๗ หน้า)“วิเคราะห์วาทกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ฝรั่งเศส : กรณีเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย (คลื่นสึนามิ) ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗” (๙๗ หน้า)

 

 

ระดับปริญญาเอก : 

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เกียรตินิยมยอดเยี่ยมพร้อมการแสดงความยินดีของคณะกรรมการสอบ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์) สาขาวิชาภาษาศาสตร์(ทุนรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสและรัฐบาลราชอาณาจักรไทย)

 

Doctorat de 3e cycle en Sciences du langage (Mention Très Honorable avec Félicitations du jury).

 

มหาวิทยาลัย Paris Ouest-Nanterre La Défense ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส

 

 

วิทยานิพนธ์ : 

“Regards sur le Siam et le roi Chulalongkorn (Rama V). Analyse du discours dans la presse écrite française pendant la période de 1868 – 1910” (349 p. + Annexe 177 p.)

 

 "มุมมองต่อประเทศสยามและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) วิเคราะห์วาทกรรมในสื่อสิ่งพิมพ์ฝรั่งเศสตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๕๓" (๓๔๙ หน้า + ตัวอย่างข้อมูล ๑๗๗ หน้า)

แขนงวิชาการที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส, วาทกรรมวิเคราะห์, สัญวิทยาในงานวรรณกรรมและสื่อสิ่งพิมพ์, ความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส

รายวิชาที่รับผิดชอบ (และเคยรับผิดชอบสอน)

 • รายวิชาที่รับผิดชอบสอนในปัจจุบันรายวิชาที่รับผิดชอบสอนในปัจจุบัน

 • • Elementary French I/II/III/IV

 • • Basic French Structure

 • • Basic French Reading

 • • French Arts and Culture

 • • Introduction to French Art and Culture

 • • Thai Language for Communication (หัวข้อ “วินิจ วิจักษณ์ บันเทิงคดี”)

 • • The Heritage of World Civilization (หัวข้อ “มรดกจากอารยธรรมตะวันตกตั้งแต่ยุคกลางถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 และความสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส)


 • รายวิชาที่เคยรับผิดชอบสอน 

 • • Foundation French I/II

 • • French Structure in Text

 • • French Reading for Careers

 • • French Translation• French Studies

 • • History of French Literature (ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

 • • Selected French Literary Works I/II (ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

 • • Thai Critical Reading (หัวข้อวิจักษณ์ วิจารณ์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วรรณกรรมไทยร่วมสมัย)

3.ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน (ที่ได้รับอนุมัติจากสายวิชาฯหรือคณะฯ ให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม)

 • โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน

 • เอกสารประกอบการสอน 01356211 การอ่านภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน (ได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก)

 • เอกสารคำสอน  วิชา 01356211 โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (Basic French Structure) (ผ่านประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ (ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามที่ ก.พ.อ.กำหนด)

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2542). "เงินยูโร", เที่ยวรอบโลก. (203)กรกฎาคม

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2546). "แนวทางการประยุกต์ทฤษฎีภาษาศาสตร์ในการสอนวิเคราะห์บทอ่าน", เอกสารการประชุมวิชาการทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษา และภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2549). “กว่า 300 ปี ความสัมพันธ์ฝรั่งเศส-ไทย”. วารสารบุษบา ชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศส, กรุงปารีส ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส, 18 (เมษายน-มิถุนายน).

 • Tissawas Thumrongsanta. (2012). "L’entrecroisement des approches linguistique et littéraire pour l’analyse du discours journalistique". เอกสารการประชุมวิชาการ “ภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสครั้งที่ 10” จัดโดยสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Bureau de Coopération pour le français ระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2555, 81-112.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2556). “สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ในวาทกรรมของหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส : มโนทัศน์แห่งความจริงหรือมายาคติ” (Stereotypes and Identity of “Thainess” in French guidebooks discourse : reality or myth). เอกสารการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2557). “มนต์รักอ่าวทองคำ” และ “ลูกสาวแห่งขุนทะเล” นวนิยายรัก โลภ โกรธ หลง ของปริทรรศ หุตางกูร (The Magical of The Golden Bay and The Daughter of Kun Taleh - Love, Greed, Anger and Lust Stories by Paretas Hutanggura). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 6(2), 225-234.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2557). “’รื้อสร้างสัญญะ “เวลา” ในวรรณกรรมซีไรต์เรื่อง “เวลา” ของ ชาติ กอบจิตติ” (Deconstruction of signifier ‘time’ in S.E.A. Write Award novel “Time” by Chart Korbjitti). วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (36)1, 176-203.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2558). “สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ “ความเป็นภาคใต้” ของประเทศไทยในหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส” (Stereotype and Identity of the “Southness” of Thailand in French guidebooks). เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558, 713-721.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2558). “ร่องรอยเล็ก ๆ ในจักรวาล รวมเรื่องสั้นที่ตีแผ่แง่มุมด้านมืดของชีวิต” (Tiny Vestiges in the Universe - Stories revealing the dark sides of life by Uthain Phromdaeng). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. (7)2, 193-208.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2558). “อัตลักษณ์ของ “กรุงเทพมหานคร” ผ่านมุมมองความเป็นอื่น” (Identity of “Bangkok” through Otherness’s Point of View). เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 5 หัวข้อ อัตลักษณ์แห่งเอเชีย ปี 2558 (The 5 th National SMARTS Conference : Asian Identities 2015) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558, 311-325.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2558). “วาทกรรม “ความเป็นไทย” ในหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส” (Discourse of “Thainess” in French Guidebooks). เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 (อำนาจไร้พรมแดน : ภาษา วัฒนธรรม การสื่อสารและอำนาจในชีวิตประจำวัน) มหาวิทยาลัยมหิดล วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558, 421-437.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2559). “พหุโฆษะ สัมพันธบท และสัมพันธสารในการนำเสนอข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหนังสือพิมพ์รายวันฝรั่งเศส (Polyphony, Intertextuality, and Interdiscursivity in the News on King Bhumibol Adulyadej’s Death in Daily French Newspapers). วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. (38)2, 13-40.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2560). "ตีความ เลียนแบบ และแปลงสารเจ้าชายน้อย: จากนวนิยายเชิงปรัชญาสู่แผ่นฟิล์ม" (Interpretation, Imitation and Transposition of The Little Prince: From a Philosophical Novel to Film), วารสารมนุษยศาสตร์. (24)1, 142-170.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2560). "เจ้าชายน้อย”: นวนิยายเชิงปรัชญาหรือนิทานสำหรับเด็ก ("The Little Prince”: a philosophical novel or  a tale for children)". วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี. (9)2, 39-66.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2561). กระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่นิยมในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร (Postmodernism’s Paradigm in His Majesty King Bhumibol Adulyadej's Creative Genius). วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี. (10)3, 29-62.

 • ทิสวัส ธำรงสานต์. (2562). "กลวิธีการประกอบสร้าง “อำนาจ” “ความรู้” และ “ความจริง” ในวาทกรรมโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความขาว" (Construction’s Strategies of “Power”, “Knowledge” and “Truth” in Advertising Discourse of Whitening Products), วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ. (26)1, 88-112.

ตำราหรือหนังสือ (ที่ได้รับการตีพิมพ์)

หนังสือ "อ่านบทอ่านอย่างไรก่อนไป Ent" สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต : กรุงเทพฯ, 2542.

โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น

 • “สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ในวาทกรรมของหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส : มโนทัศน์แห่งความจริงหรือมายาคติ” (Stereotypes and Identity of « Thainess » in French guidebooks discourse : reality or myth).118 หน้า

 • ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และได้รับการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวิฒิภายนอก

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (2558 – 2559) (ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง)

ชื่อโครงการ (ไทย) :

ปรัชญาพุทธศาสนาในวรรณกรรมแนวแปลกวิสัยของอัลแบรต์ กามูส์

(อังกฤษ) :

Buddhism in Absurdism’s Literary Works of Albert Camus

(ภาษาฝรั่งเศส) :

Bouddhisme dans les œuvres littéraires de l’Absurde d’Albert Camus 

ได้รับทุนสนับสนุนประเภทการวิจัยทั่วไปจากภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2558

โครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการ (2560 - 2561) (ที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง)

ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย) โวหารยอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระบรมวงศานุวงศ์ไทยผ่านมุมมองนักเขียนชาวสวิส         

                 (ภาษาอังกฤษ) Figure of Eulogie for His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the royal family members of Thailand through Swiss authors’ points of view          

                 (ภาษาฝรั่งเศส) Figure de l’Eulogie pour la Majesté le roi Bhumibol Adulyadej et les membres de la famille royale de Thaïlande à travers les points de vue des auteurs suisses

โดยใช้ทุนวิจัยส่วนตัว

การเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ

 • เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแปลข่าว สารคดี และภาพยนตร์” ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2547 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร จัดโดยสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย

 • นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง ““อำนาจ” และ “ความรู้” ในวาทกรรมโฆษณาเครื่องสำอาง” นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ภาษาแห่งอำนาจ: การวิเคราะห์วัจนลีลาของภาษากฎหมาย ภาษาการเมือง ภาษาสื่อ และภาษาวิชาการของสังคมไทย” จัดโดยภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โครงการวิจัยทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2556.

 • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การอ่านวรรณคดีเชิงวิเคราะห์" วันที่ 28 เมษายน 2560 จัดโดยสถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • เข้าร่วมอบรมความรู้ Young Critic Training (รุ่น 2) จัดโดย โครงการวิจัยเครือข่ายการวิจารณ์ศิลปะ : การวิจัยและพัฒนา (สกว.)

 •  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "แนวทางการเขียน จัดพิมพ์ เผยแพร่ตำราและหนังสือวิชาการ"ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 จัดโดย สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การบริการทางวิชาการ

 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหัวข้อ “การพัฒนาบทเรียนช่วยสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส เรื่องวัฒนธรรมฝรั่งเศส” ของนายพงศวีร์ สุภานนท์, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2548.

 • อาจารย์พิเศษรับเชิญบรรยายรายวิชาทางภาษาศาสตร์ ได้แก่ หลักภาษาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับภาษาฝรั่งเศส (Linguistic Principles as Related to the French Language),  ศัพทศาสตร์และพจนานุกรมวิทยาเบื้องต้น (Introduction to Lexicology and Lexicography) และ สัญลักษณศาสตร์เบื้องต้น  (Introduction to Semiotics)  ให้กับภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน.

 • ผู้ตรวจข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับประเทศ DELF A1 และ A2 ของกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติฝรั่งเศส ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 – 2558

 • วิทยากรรับเชิญบรรยายหัวข้อ “สัญวิทยา : เร้น ลับ ลวง และมายาคติ” ให้กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวารสารวิชาการ Veridian E-Journal มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • วิทยากรในงานเสวนาวิชาการศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "“สืบสานพระอัจฉริยภาพด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” นำเสนอเรื่อง "แนวคิดหลังนวสมัยนิยมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (TCI กลุ่ม 1)

 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิชาการ วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ  (TCI กลุ่ม 1)

 • วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง "แง่คิดจากวรรณกรรมเจ้าชายน้อย" ในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและพัฒนานักศึกษา เรื่อง "120 ปีชาตกาล Antoine de Saint-Exupéry ผู้ให้กำเนิดเจ้าชายน้อย"  จัดโดยสาขาวิชาภาษาฝรั้่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

รางวัลหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ที่ได้รับเกี่ยวกับงานวิจัย

รางวัลบทความวิจัยระดับดี เรื่อง “สามัญทัศน์และอัตลักษณ์ของ “ความเป็นไทย” ในวาทกรรมของหนังสือคู่มือนำเที่ยวภาษาฝรั่งเศส : มโนทัศน์แห่งความจริงหรือมายาคติ” (Stereotypes and Identity of  “Thainess” in French guidebooks discourse : reality or myth) นำเสนอและตีพิมพ์ใน Proceeding ของการประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2556.

บุคลากรสายวิชาการดีเด่น ด้านการวิจัย สายสังคมศาสตร์ (ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562