Mr.Herve Hinaux


1.   ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล(ไทย) นายแฮะร์เว  ฮิโน่

(อังกฤษ)HERVÉHINAUX

ตำแหน่งทางวิชาการ (ตำแหน่งปัจจุบัน) FRENCH LECTURER

ที่ทำงานสังกั                                                        

ภาควิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

2.   ประวัติ / วุฒิการศึกษา (วุฒิย่อ)

ระดับปริญญาตรี            

Diplôme Supérieur de Siamois ประเทศฝรั่งเศส ปีที่จบ 1997

สาขา Langues & Civilisations d’Asie du SUD-EST

สถาบันที่จบ INALCO