นางสาวทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์


 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 034-281105-7 ต่อ 7331 e-mail : faastwpu@ku.ac.th อื่น ๆ : tippawan.puttasontiphot@gmail.com
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขา คณิตศาสตร์ ปี 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา คณิตศาสตร์ ปี 2550 มหาวิทยาลัยมหิดล
       
 • ประวัติการทำงาน
  • อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2552-2554
  • อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. 2554 ถึงปัจจุบัน
       
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
  • การหาคำตอบของระบบสมการเอกพันธ์
  • วิชาการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
  • ทฤษฎีบทจุดตรึง
  • ทฤษฎีบทจุดที่ดีที่สุด
       
 • ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • Puttasontiphot, T., Lenbury, Y., Rattanakul, C., Rattanamongkonkul, S., Hotchkiss, J.R., Crooke, P.S. Dynamic Processes Permitting Stable Coexistence of Antimicrobial Resistant and Non-resistant Organisms in a Gastrointestinal Tract Model. ScienceAsia. 33(2) (2007) 197-206.
  • Puttasontiphol T*, Lenbury Y, Rattanakul C, Rattanamongkonkul S, Hotchkiss JR, Crooke PS. Chaotic dynamics in a model of competition of antimicrobial resistant and non-resistant organisms in gastrointestinal track. East-West J Math 2007;Special Vol.:149-158.
  • บทความทางวิชาการบูรพาในหัวข้อ การศึกษาพฤติกรรมของคำตอบในระบบสมการของแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารโดยได้รับยาปฏิชีวนะ ในระดับต่างๆกัน ปี พ.ศ. 2555
       
 • หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน : -
      
 • ทุนวิจัยที่ได้รับ :
  • ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีการประมาณค่าคำตอบสำหรับบางปัญหาทางคณิตศาสตร์กับเงื่อนไขหดตัว ผ่านฟังก์ชันระยะทาง wt ทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ชื่อโครงการ ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งหดตัววางนัยทั่วไปในฟังก์ชันระยะทาง wt ทุนสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2558 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์