พีรญา ธภัทรสุวรรณ


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

รหัสอาจารย์ : Q1236

ติดต่อได้ที่ห้อง : ตึก 9 บันไดหนีไฟ ชั้น 1 ครึ่ง

Email : faaspyt@ku.ac.th

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7715 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7715

การศึกษา :

  • ปร.ด. (วิศวกรรมการจัดการ)

งานวิจัยที่สนใจ : Operations Research, Optimization, Algorithms, NP problems