วรัทภพ ธภัทรสุวรรณ


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

รหัสอาจารย์ : Q1157

ติดต่อได้ที่ห้อง : SC9-320

Email : warattapop.c@ku.th

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7323 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7323

การศึกษา :

  • ปร.ด. (วิศวกรรมการจัดการ)

งานวิจัยที่สนใจ : Operations Research, Optimization, Algorithms, NP problems