ปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

รหัสอาจารย์ : Q1171

ติดต่อได้ที่ห้อง : SC9-313

Email : faaspvw@ku.ac.th

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7320 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7320

การศึกษา :

  • วศ.ม.(คอมพิวเตอร์), คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยที่สนใจ : -