อ.ดร.สุรีรัตน์ วงศ์สมิง


1.ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล (ไทย) :

สุรีรัตน์ วงศ์สมิง

(อังกฤษ) :

Sureerut Wongsaming

ตำแหน่งทางวิชาการ :

อาจารย์

ที่ทำงานสังกัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สายวิชาศิลปศาสตร์
034-281-105 ext. 7214  E-mail faassrw@ku.ac.th

2.ประวัติ/วุฒิการศึกษา (วุฒิย่อ)

ระดับปริญญาตรี (ไทย) :

อักษรศาสตร์บัณฑิต 2545

(อังกฤษ) :

Bachelor of Arts (Japanese) 2002

สาขา (ไทย) :

ภาษาญี่ปุ่น

(อังกฤษ) :

Japanese

สถาบันที่จบ (ไทย) :

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(อังกฤษ) :

Chulalongkorn University

 

 

ระดับปริญญาโท :

Master of Arts in Area Studies, University of Tsukuba, Japan 2006

 

 

แขนงวิชาการที่เชี่ยวชาญ/สนใจ

Japanese language and society, Intercultural communication, Pragmatics

รายวิชาที่รับผิดชอบ (และเคยรับผิดชอบสอน)

  • Japanese reading and writing

  • Japanese Conversation

  • Advanced Japanese

  • Intermediate Japanese

  • Foundation Japanese

  • Elementary Japanese

3.ผลงานทางวิชาการ

  • Watanabe, Kaoru &Wongsaming, Sureerut& Li-Hai Nan &Florescu, Cosmin (2006).Changing Topics in Japanese Native Speakers’ Conversation with Different Personal Relation.Danwa to Bunpou no Setten.University of Tsukuba.137-164

  • Wongsaming, Sureerut (2006). Reports on Practice Teaching at UniversitadegliStudi di Catania. NihongoKyouikuJissenHoukoku, University of Tsukuba.10, 27-47.

  • Wongsaming, Sureerut (2006).Difference of Attitudes towards Kanji Teaching in Japanese Practice Teaching Class.Nihongo Kyouiku Jisshuu Houkoku Ronbunshuu, Area Studies: University of Tsukuba.21-32.

  • Yazaki, Aya&Wongsaming, Sureerut&Li-Hai Nan &Takahashi, Minori(2006). Development of SPOT for advanced level learners of Japanese.The Society of Japanese Language Education Methods, Tokyo.