อ.ภัทรพร จินตกานนท์


Miss Pattraporn Jintakanon

ตำแหน่งงานบริหารในอดีต

 • คณะกรรมการดำเนินงานและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ศศ.บ. อังกฤษ (ภาคพิเศษ)

 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ศศ.บ. อังกฤษ (ภาคพิเศษ)

 • รองหัวหน้าสายวิชาศิลปศาสตร์

ตำแหน่งงานบริหารปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • ผู้ประสานงานสาขาบรรณารักษ์

งานสอนปัจจุบัน

 • 01371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด

 • 01371411 การสืบค้นและบรรณานุกรม

 • 0375211  ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า

 • 01361101  การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น

 • 02999042 การพัฒนานิสิต

 • 01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 • 01999013 การจัดการสารสนเทศยุคใหม่ในชีวิตประจำวัน

ติดต่อ

ห้องทำงาน

 • SC9-202

งานวิจัย 

 • ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิต กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการย่อยที่ 3 : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มก. ประจำปี 2547 รหัสโครงการวิจัย ว-ส 58.74)

 • ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพฯ และปริมณฑล

งานอื่น ๆ ที่เคยได้รับมอบหมาย

 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “การสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลเพื่องานประกันคุณภาพ” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (พ.ศ. 2552)

 • วิทยากรบรรยายเรื่อง “การสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกรับ เพื่องานประกันคุณภาพ” งานสัมมนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์