นายปริวัฒน์ ปาจีนบูรวรรณ์


    

 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 0-3428-1105 ถึง 7307 e-mail : faaspwp@ku.ac.th, pacheenburawana@yahoo.com
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • 2531 B.E. วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • 2534 B.E. วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 1994 A.D. M.A. in Mathematics, The University of Texas at Austin, USA
  • 1996 A.D. M.S. in Mathematics, Michigan State University, USA
  • 2005 A.D. Ph.D. in Mathematics, Western Michigan University, USA
       
 • ประวัติการทำงาน
  • 2534-2535 อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2542-2548 Doctoral Teaching Associate, Department of Mathematics, Western Michigan University, USA
  • 2548-2553 อาจารย์ประจำ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2551-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)
  • 2553-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
       
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • รายวิชาที่เคยสอน ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน :
   • Calculus I
   • Calculus III
   • Elementary Applied Mathematics
   • Engineering Mathematics I
   • Engineering Mathematics II
   • Engineering Mathematics III
   • Intermediate Mathematics for Physicists I
   • Intermediate Mathematics for Physicists II
  • ที่มหาวิทยาลัยมหิดล :
   • Simple Mathematical Concepts and Applications
   • Applicable Basic Mathematics and Statistics
   • Calculus
   • Calculus and Systems of Ordinary Differential Equations
   • Ordinary Differential Equations
   • Differential Equations and Boundary Value Problems
   • Complex Analysis
   • Introduction to Mathematical Logic
   • Calculus of Variations
   • Dynamical Systems
   • Applied Analysis I (Graduate Level)
  • ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล :
   • Refresher Mathematics
   • Intensive Mathematics
   • Basic Mathematics
  • At Western Michigan University :
   • Pre-calculus (primary instructor, wrote and graded exams, assigned and graded homework, held office hours, and assigned graded)
   • Calculus I (primary instructor, wrote and graded exams, assigned and graded homework, held office hours, and assigned graded)
   • Differential Equations (primary instructor, wrote and graded exams, assigned and graded homework, held office hours, and assigned graded)
 • ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • Global Optimality Conditions in Mathematical Programming and Optimal Control, PhD Dissertation, Western Michigan University, 2005