อ.รามิล กาญจันดา


ประวัติอาจารย์

1.   ข้อมูลประวัติส่วนตัว

      นายรามิล  กาญจันดา

      ตำแหน่งอาจารย์

ที่ทำงานสังกั

      ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

      สาขาปรัชญาและศาสนา         

      โทรศัพท์…............................ อีเมล์……….......................................

2.   ประวัติ / วุฒิการศึกษา (วุฒิย่อ)

      -ระดับอุดมศึกษา ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)   ปี พ.ศ.ที่จบ    2527

      วิชาเอกรัฐศาสตร์(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)

      สถานศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

      -ระดับบัณฑิตศึกษา อ.ม.(ปรัชญา)      ปี พ.ศ.ที่จบ    2533

      สถานศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายวิชาที่รับผิดชอบ

1

01387101

ศิลปการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

2

01387102

ปรัชญาทั่วไป

3

01387103

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5

01387322

จริยศาสตร์

7

02714101

การคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์

8

02714102

ปรัชญาในภาพยนตร์