นางสาวหทัยวรรณ์ สระทองโอน


1.ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล (ไทย) :

นางสาวหทัยวรรณ์ สระทองโอน

(อังกฤษ) :

Miss Hathaiwan Srathong-oon

ตำแหน่ง :

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ที่ทำงานสังกัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขา ภาควิชาศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 099-5659361  อีเมล์ Hathaiwan33@gmail.com

2.ประวัติ/วุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ไทย) :

วิทยาการจัดการ ปีที่จบ 2557 ประเทศไทย สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

(อังกฤษ) :

Business computer

สถาบันที่จบ (ไทย) :

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสนเด็จเจ้าพระยา

(อังกฤษ) :

Bansomdejchoaproya Rajabhat University