นางรัตนา สระทองคำ


1.ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล (ไทย) :

นางรัตนา   สระทองคำ

(อังกฤษ) :

Mrs. Rattana  Srathonakam

ตำแหน่ง :

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ที่ทำงานสังกัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขา สายวิชาศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 034-281105-6 ต่อ 7210  อีเมล์ faasrns@ku.ac.th

2.ประวัติ/วุฒิการศึกษา

ระดับอนุปริญญา :

บริหารธุรกิจ ปีที่จบ 2551 ประเทศไทย

สาขา (ไทย) :

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

(อังกฤษ) :

Human Resource Management

สถาบันที่จบ :

วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม