นายสนอง ประทุมโถม


1.ข้อมูลประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล (ไทย) :

นายสนอง ประทุมโถม

(อังกฤษ) :

Mr.Sanong Pratumthoom

ตำแหน่ง :

พนักงานธุรการ

ที่ทำงานสังกัด

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาควิชาศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 086-7641512   อีเมล์ snongp4@gamail.com and snongp4@hotmail.co.th

2.ประวัติ/วุฒิการศึกษา

ระดับการศึกษา :

ปวส.