เจนจิรา สระสมทรัพย์


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โครงการหลักสูตร บธ.บ.การบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)