นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์


อาจารย์

บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551

บช.บ. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2560

บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ทีทา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2557-2559

 

งานวิจัย

1. พงศ์พันธ์ ศรีเมือง, อังคณา ธนานุภาพพันธุ์, ทัตเทพ ทวีไทย, โสภณ สระทองมา, และนันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์.(2560). การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 9(1): 86-97.

2. ทาริกา แย้มขะมัง, เกษศิณี ตั้งอั้น, ชุดาพร สอนภักดี, สมนึก จงไพบูลย์กิจ, สมยศ วิวรรธน์อภินัย, นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์. (2560). การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 3183-3191.

3. นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์, ณรงค์ฤทธิ์ สีม่วง, ณัฐชนน บุญประคม, นงลักษณ์ ทรัพย์อุดมถาวร, บุญฑริกา โพธิ์ชุ่ม และปรียาพร โนรียา. (2561). การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2444-2450.

4. นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์, ณัฐธิดา รัตนพรวิรุฬห์, รุ่งนภา กลิ่นเจริญ, วาทินี พงษ์เพชร, ศุภรดา ห้วยตะโก และอภิญญา มีสิน. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร หมู่บ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2444-2450.

5. ทาริกา แย้มขะมัง และนันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์. (2562). การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562.