ทิพวรรณ ฤทธิชัย


อาจารย์

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2554

บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2556

 

บทความวิชาการ

มัลลิกา คงแก้ว และทิพวรรณ ฤทธิชัย. (2561). ศักยภาพการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริก. วารสารราชพฤกษ์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3.

งานวิจัย

ทิพวรรณ ฤทธิชัย และสมาภรณ์ นวลสุทธิ์. (2560). กลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางโซเชียลมิเดีย. วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรีรับใช้สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี: 187-211.