จุรีวรรณ จันพลา


นางสาวจุรีวรรณ จันพลา*

อาจารย์

บธ.บ. (การจัดการ) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2542

บธ.ม.

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547

บธ.ด. (การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558

 

งานวิจัย

1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์, 2559

2. การประเมินความความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมทางด้านบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง, 2559

3. การพัฒนารูปแบบการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง, 2558

4. การศึกษาผลกระทบของการจัดการสถาบันการเงินชุมชน, 2556 

5. The Development of Product  Model based on the Creative Economy to Construct Value – Added of Community Enterprise in Nakhon Pathom Province, 2558