ทัตเทพ ทวีไทย


นายทัตเทพ ทวีไทย

อาจารย์

ศศ.บ. (จิตวิทยา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551

วท.ม. (การพัฒนาองค์การ)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555

งานวิจัย

การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2560