พงศ์พันธ์ ศรีเมือง


อาจารย์

วท.บ. (เกษตรศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538

บธ.ม.

วิทยาลัยโยนก, 2541

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2551

งานวิจัย

1. กลไกและรูปแบบการจัดการโซ่อุปทานและกระบวนการจัดการธุรกิจในโซ่อุปทานที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริการจัดการละสร้างความยั่งยืนแก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2555

2. การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2560