วลี สงสุวงค์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศ.บ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541

บธ.บ. (การตลาด)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2532

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2535

งานวิจัย

1. คุณภาพ ความปลอดภัย และลักษณะทางประสามสัมผัสของเต้าหู้ไข่ที่ผลิตจากไข่นกกระทาบุบ/แตก, 2559

2. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยทรงดำเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์, 2559

3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการแข่งขันสินค้าเกษตรเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2557

4. ศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ AEC ต่อภาคการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1, 2557