โสภณ สระทองมา


นายโสภณ สระทองมา

อาจารย์

บธ.บ. (การจัดการ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550

บธ.ม. (การประกอบการ)

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555

งานวิจัย

การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2560