อังคณา ธนานุภาพพันธ์


นางสาวอังคณา ธนานุภาพพันธุ์

อาจารย์

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548

ศ.ม.

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2551

งานวิจัย

1. การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2560

2. การศึกษาความสูญเสียรายได้ของภาครัฐจากนิติกรรมอำพรางเพื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าว, 2557