ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 6410
อีเมล faasjtt@ku.ac.th
ห้องพัก  อาคารวิทยาศาสตร์ 14 ชั้น 4 ห้อง 406