ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 7668
อีเมล faasowc@ku.ac.th
ห้องพัก อาคารวิทยาศาสตร์ 14 ชั้น 5 ห้อง 503