รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย


ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ (Associate Professor)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 6506
อีเมล pongrawee.n@ku.th
ห้องพัก  อาคารวิทยาศาสตร์ 14 ชั้น 5 ห้อง 514