ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 7741
อีเมล sutticha.n@ku.ac.th
ห้องพัก อาคารวิทยาศาสตร์ 14 ชั้น 5 ห้อง