ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 7655
อีเมล faasjnw@ku.ac.th
ห้องพัก อาคารวิทยาศาสตร์ 14 ชั้น 5 ห้อง 502