ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พรหมสาย


ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 6508
อีเมล faassrpr@ku.ac.th
ห้องพัก อาคารวิทยยาศาสตร์ 14 ชั้น 5 ห้อง 516-1