นางพรพิศ ยิ้มประยูร


 • ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 0-3435-1895, 0-3428-1105 ถึง 6 ต่อ 7310 e-mail : faasppy@ku.ac.th, b38ppy@hotmail.com อื่น ๆ : -
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)
  • ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)
       
 • ประสบการณ์ขณะศึกษา
  • Teaching Assistant, Mahidol University, Thailand, M.Sc. (October 1999-September 2000)
  • Research work at University of Maryland Baltimore Country (UMBC) USA. (January 2004-September 2004)
  • Research Assistant, Mahidol University, Thailand, Ph.D. (June 2005-December 2006)
       
 • งานวิจัยที่สนใจ
  • Statistical modeling
  • Applied statistics
  • Mathematical modeling
  • Applied mathematics
       
 • งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
  • Tiensuwan, M.; Yimprayoon, P.; and Lenbury, Y. (2005). Application of Log-linear Models to Cancer Patients: A Case Study of Data from the National Cancer Institute of Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. Vol 36(5) (Sep.), pp. 1283-1291.
  • Sinha, Bikas K.; Yimprayoon, P.; and Tiensuwan, M. (2006). Cohen’s Kappa Statistic: A Critical Appraisal and Some Modifications. Calcutta Statistical Association Bulletin, Vol. 58 (Sep.-Dec.), Nos.231-232, pp.151-169.
  • Yimprayoon, P.; Tiensuwan, M.; and Sinha, Bimal K. (2006). Some Statistical Aspects of Assessing Agreements: Theory and Applications. Festschrift for Tarmo Pukkila on his 60th birthday, pp. 327-346.
  • Ruktamatakul S. and Yimprayoon, P. (2008). Traveling wave front solutions in lateral-excitatory neuronal networks. Songklanakarin Journal Science and Technology, Vol. 30(3), 313-321.
  • Yimprayoon, P. and Ruktamatakul S. (2009). Some Statistical Aspects of Measuring Agreement Based on a Modified Kappa. Kasetsart Journal: Natural Science, Vol. 43(2), 389-397.
       
 • รายงานการประชุมทางวิชาการ :
  • Tiensuwan, M. and Yimprayoon, P. (2003). Applications of Log-linear Models to Cancer Patients: A Case Study of the National Cancer Institute. National Conference Progress in Mathematics 2003, May 8-9, 2003; Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University, Best Western Fortune Hotel, Bangkok, Thailand.
  • Tiensuwan, M.; Yimprayoon, P.; Lenbury, Y. (2004). Log-linear Models of Cancer Patients: A Case Study of the National Cancer Institute of Thailand. XXII International Biometric Conference in parallel with the Australia Statistical Conference July 11-16, 2004; Cairns Conventional Centre, Cairns, Queensland, Australia.
  • Yimprayoon, P.; Tiensuwan, M.; and Sinha, Bikas K. (2005). Some Statistical Aspects of Assessing Agreements Based on Cohen's Kappa. ICMA-MU2005 International Conference in Mathematics and Applications December 15-17, 2005; Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol University, Chaophya Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 120.
  • Yimprayoon, P., Tiensuwan, M., and Sinha, Bikas K. (2006). Modification of Cohen’s Kappa Staitstic. Statistics and Applied Statistics Conference May 25-26, 2006; Department of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Thammasat University; Statistical Research Network; Data Management and Biostatistics Network and Thai Statistical Association, Long Beach Garden Hotel and Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. C49-C52
  • สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล และ พรพิศ ยิ้มประยูร. ผลเฉลยของคลื่นเคลื่อนที่ในแบบจำลองของเซลล์ประสาท (Traveling wave front solutions in a neuronal model) การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 (The 5th KU-KPS Conference) จังหวัดนครปฐม วันที่ 8-9 ธันวาคม 2551 หน้า 369
  • พรพิศ ยิ้มประยูร และ สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล. ลักษณะเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันภายใต้การแจกแจงปกติสองตัวแปร (Some Statistical Aspects in Measuring Agreement Based on a Bivariate Normal Distribution) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 เรื่อง วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ (Science and Technology for Country Development) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 10 กรกฎาคม 2552 หน้า 249
  • สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล และ พรพิศ ยิ้มประยูร. การคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปา (Determination of Sample Size Based on Modified Cohen’s Kappa Statistic) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมมีความสุข (Science and Technology for Community Development) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 หน้า 107
  • ภคีตา สุขนพกิจ สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล และ พรพิศ ยิ้มประยูร. แบบจำลองคณิตศาสตร์ของผลเฉลยคลื่นเคลื่อนที่ในเครือข่ายประสาทที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ชนิดยับยั้ง (Mathematical Model of Travelling Wave Front Solutions in Neural Network) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8 เรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมมีความสุข (Science and Technology for Community Development) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2553 หน้า 108
  • Tiensuwan M, Thammasurat S, Yimprayoon P, and Sangwonloy O. (2009). Survival factors for HIV/AIDS patients in Thailand. Proceeding of the 5th Asian Mathematical Conference (AMC 2009), Putra World Trade Centre, Kuala Lumpur, Malaysia, 22-26 June 2009, pp. 229-236.
  • สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล และ พรพิศ ยิ้มประยูร. การวิเคราะห์ความเสถียรของผลเฉลยคลื่นเคลื่อนที่ในเครือข่ายประสาท (Stability Analysis to Traveling Wave Front Solutions in Neural Net work) การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 (The 7th KU-KPS Conference) จังหวัดนครปฐม วันที่ 7-8 ธันวาคม 2553 หน้า 1993-1998
  • พรพิศ ยิ้มประยูร และ สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล. การประมาณค่าตัวสถิติโคเฮนแคปปา (Approximation of the Cohen’s Kappa Statistics) การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7 (The 7th KU-KPS Conference) จังหวัดนครปฐม วันที่ 7-8 ธันวาคม 2553 หน้า 1999-2006
  • พรพิศ ยิ้มประยูร และ สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล. บางรูปแบบเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันสำหรับการประมาณค่าตัวสถิติโคเฮนแคปปา (Some Statistical Aspects in Measuring Agreement Based on the Approximation of the Cohen’s Kappa Statistics) การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9 เรื่อง วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ (Science and Science for Health) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 30 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2554 หน้า 330-336
  • พรพิศ ยิ้มประยูร และ สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล. การศึกษาบางอย่างเพิ่มเติมสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปา (Some Further Study Based on the Cohen’S Kappa Statistic) การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8 (The 8th KU-KPS Conference) จังหวัดนครปฐม วันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 หน้า 1492-1496
  • สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล และ พรพิศ ยิ้มประยูร. แบบจำลองคณิตศาสตร์ของผลเฉลยคลื่นเคลื่อนที่ในเครือข่ายประสาท (Mathematical Model of Travelling Wave Front Solutions in Neural Network) การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8 (The 8th KU-KPS Conference) จังหวัดนครปฐม วันที่ 8-9 ธันวาคม 2553 หน้า 1497-1505
       
 • ทุนวิจัยที่ได้รับ :
  • A scholarship under the Commission on Higher Education Staff Development Project, Thailand, M.Sc. (October 2000-May 2002)
  • A scholarship under the Commission on Higher Education Staff Development Project, Thailand, Ph.D. (June 2002-May 2005)