อาจารย์ ดร.คฑาวุธ โสภาลุน


ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา (Lecturer)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 7686
อีเมล faaskws@ku.ac.th
ห้องพัก อาคารวิทยาศาสตร์ 14 ชั้น 5 ห้อง