อาจารย์ ดร.เยาวนุช พรมนวล


ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา (Lecturer)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 6507
อีเมล faasynp@ku.ac.th
ห้องพัก อาคารวิทยาศาสตร์ 14 ชั้น 5 ห้อง 515