อาจารย์ ดร.รัชนี มิ่งมา


ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขา (Lecturer)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 6409
อีเมล faasrnm@ku.ac.th
ห้องพัก อาคารวิทยาศาสตร์ 14 ชั้น 4 ห้อง