นายสมาน สระทองขาว


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Microbiology laboratory staff)
เบอร์โทรศัพท์ 034-281105-7 ext 7664
ห้องพัก อาคารวิทยาศาสตร์ 14 ชั้น 4 ห้อง