พชร ใจอารีย์


บธ.บ. (การบัญชีบริหาร เกียรตินิยมอันดับ 1 )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  เกียรตินิยม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานวิจัย

รุจิเรข คูเจริญไพศาล, โสภณ สระทองมา, , พชร ใจอารีย์ "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท พรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย