ศศิน เทียนดี


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

รหัสอาจารย์ : Q1167

ติดต่อได้ที่ห้อง : SC9-302

Email : sasin.t@ku.th

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7308 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 ต่อ 7308

การศึกษา : 

  • กำลังศึกษา ปร.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • วศ.ม.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

งานวิจัยที่สนใจ : Digital Image Processing, Computer Vision, Computer Graphics, Optical 3D Measurement, Rehabilitation Engineering, Assistive Technology, Cognitive Science, Intelligent System, Bioinformatics and Data Science