นายวิเนตร แสนหาญ


 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 0-3428-1105 ถึง 7 ต่อ 7319 e-mail : faaswns@ku.ac.th อื่น ๆ : -
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (2541) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (2543) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (2546) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
 • ประวัติการทำงาน
  • ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (2546-2551)
  • ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม (2551- ปัจจุบัน)
       
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • Functional Analysis
  • Fixed point Theory
       
 • ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • (with S. Suantai) Some geometric properties of Cesaro sequence space. Kyungpook Math. J. 43 (2003), no. 2, 191-197.
  • (with A. Kananthai, M. Musarleen, S. Suantai) On property (H) and rotundity of difference sequence spaces. J. Nonlinear Convex Anal. 3 (2002), no. 3, 401-409.
  • (with S. Suantai) On B-dual of vector-valued sequence spaces of Maddox. Int. J. Math. Math. Sci. 30 (2002), no. 7, 383-392.
  • (with S. Suantai) On property (k-NUC) in generalized Cesaro sequence spaces. International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences. 57 : 3599 – 3607.
  • (with S.Sanhan and I.Inchan)Convergence theorem of iterative scheme for a countable family of nonexpansive mappings in Banach space. Applied Mathematical Science,Vol. 4, (2010) no.21,1041-1055
  • (with I.Inchan) Strong convergence theorem by hybrid iterative scheme for generalized equilibrium problems and fixed point problems of strictly pseudo-contraction mappings. International Mathematical Forum,vol5, (2010), no.60,2953-2969.
  • (with C.Mongkolkeha andS.Panoi ) On property (\beta) of Cesaro sequence space . Applied Mathematical Sciences, Vol. 5, 2011, no. 23, 1103 - 1115.
  • (with C.Mongkolkeha ) A LOCALLY UNIFORM ROTUND AND PROPERTY (\beta) OF GENERALIZED CESARO METRIC SPACE. Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 5, 2011, no. 12, 549 – 558.
  • W.Sanhan , C.Mongkolkeha and P.Kumam , Generalized proximal – contraction mapping and best proximity points, Abstract and Applied Analysis ,Vol.2012 (2012), Article ID 896912, 19 pages , doi:10.1155/2012/896912