อาจารย์ ดร.ชาย ไชยชิต


ประวัติการศึกษา

 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (2547)
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง (วิทยานิพนธ์ดี)  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552)
 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (วิทยานิพนธ์ดีมาก) คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562)

ความสนใจทางวิชาการ

 • สถาบันนิยมใหม่ (new institutionalism)
 • สถาบันตุลาการในมิติการเมืองเปรียบเทียบ (comparative judicial politics)
 • การเมืองว่าด้วยข้อพิพาททางรัฐธรรมนูญ (constitutional politics)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการปกครอง (intergovernmental relation)
 • การปกครองท้องถิ่น (local government)

ผลงานทางวิชาการ

 • นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ ชาย ไชยชิต, “การออกเสียงประชามติ: กระบวนการประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่” วารสารพระปกเกล้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2552), หน้า 5-40.                           
 • ชาย ไชยชิต, กลไกการออกเสียงประชามติ (กรุงเทพฯ: โครงการตำราวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554.
 • ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และ ชาย ไชยชิต, “การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น,” ประมวลสาระชุดวิชา การจัดบริการสาธารณะในระดับท้องถิ่น (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554)
 • ชาย ไชยชิต, “สถาบันนิยม “ใหม่” ในการศึกษารัฐศาสตร์,” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2559), หน้า 39-108.
 •  ชาย ไชยชิต, “ฮันส์ เคลเซ่น : ชีวิตและงาน,” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561), หน้า 151-227.
 •  วสันต์ เหลืองประภัสร์ และ ชาย ไชยชิต, “การอภิบาลโดยเครือข่าย (Network Governance): กรอบแนวคิดและมิติการวิเคราะห์,” รัฐศาสตร์นิเทศ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1-2 (2561), หน้า 69-108.
 • วสันต์ เหลืองประภัสร์ และ ชาย ไชยชิต, “การอภิบาล (Governance) ในฐานะมโนทัศน์ทางการบริหารรัฐกิจ,” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2561), หน้า 140-199.
 • ชาย ไชยชิต, ““ศาล” ในฐานะสถาบันการเมือง: มิติการศึกษาและทิศทางในการเมืองเปรียบเทียบ,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2561), หน้า 31-53.
 • ชาย ไชยชิต, “สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ: วิชา ก ข ค สำหรับนักเรียนรัฐศาสตร์,” คือฟ้ากว้าง 60 ปี นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, บรรณาธิการโดย ภูริ ฟูวงศ์เจริญ (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561), หน้า 157-200.
 • ชาย ไชยชิต, “ความคลุมเครือของแนวคิดการแบ่งแยกอำนาจในงานศึกษาการละเมิดอำนาจรัฐสภา: กรณีศึกษางานวิจัยเรื่อง “แนวคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา” ของพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย,” วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 (2562), หน้า 33-59.
 • นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และ ชาย ไชยชิต, “คณะตุลาการรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส : ความยอกย้อนของความคิดทางการเมืองและรัฐธรรมนูญกับพัฒนาการเชิงสถาบัน,” รัฐธรรมนูญ 60 : 60 ปี สมคิด เลิศไพฑูรย์ รวมบทความทางวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2562), หน้า 253-308.
 • วสันต์ เหลืองประภัสร์ และ ชาย ไชยชิต, “ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับการปกครองท้องถิ่น,” เอกสารการสอนชุดวิชา การเมืองการปกครองท้องถิ่น (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562), หน่วยที่ 2.
 • ชาย ไชยชิต, “การปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2541-2557),” วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562), หน้า 5-26.
 • ชาย ไชยชิต, “แนวคิดว่าด้วยศาลรัฐธรรมนูญของ ฮันส์ เคลเซ่น,” รัฐศาสตร์นิเทศ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (มกราคม-มิถุนายน 2563)