อาจารย์สุภณิดา พวงผกา


ประวัติการศึกษา

 • ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) การจัดการการพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2547)
 • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) การปกครอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (2544)

ความสนใจทางวิชาการ

 • พัฒนาสังคมและชุมชน
 • นวัตกรรมทางสังคม

งานวิจัย/บทความวิชาการ

 • ยาเสพติด:มิติเชิงการจัดการ Narcotic : Management Aspect  (ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ผลงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา) ,2546
 • ปัญหาการจัดการด้านความมั่นคง: กรณีเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ Problem Security Management the case of 3 Southern Provinces Incident submitted to the senate submitted by Senate Committee on the Military Affair (ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ผลงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการทหาร วุฒิสภา),2547
 • การแก้ปัญหา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : การบูรณาการมิติการพัฒนาและมิติความมั่นคง Problem Solving of four Southern Provinces : The Integration of development and Security dimensions submitted by Senate Committee on theMilitary Affair (ตำแน่งผู้ช่วยนักวิจัย ผลงานเสนอต่อคระกรรมาธิการการทหาร วุฒิสภา),2548
 • การประเมินประสิทธผลในการนำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ The evaluation of affective ness in transformation the national security policy to solved on 3 southern border Provinces number 206 into imblementation submitted by the Office of the National Security Council z(ตำแหน่งนักวิจัย ผลงานเสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ),2550
 • การสำรวจสถานการณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยประจำปีและรายงานสถานการณ์ SMEs รายสาขาประจำปี 2552 (ตำแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัย ผลงานเสนอต่อสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม),2552
 • โครงการนำร่องแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตำแหน่งหัวหน้านักวิจัย ผลงานเสนอต่อกระทรวงยุติธรรม),2553
 • การจัดการข้อมูล Suppliers ของ SMEs ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พื้นที่ภาคกลางภายใต้ โครงการ SmEs Flying Geese กิจกรรม Thailand's SMEs : Window to ASEAN หรือหน้าต่างสู่อาเซียนสำหรับ SMEs  ตำแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัย ผลงานเสนอต่สำนักงานส่งเสิรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม),2553
 • .การสำรวจข้อมูล และพัฒนาฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ของประเทศไทย ประจำปี 2553 (ตำแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัย ผลงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.),2553-2554
 • การปฏิรูปโครงสร้างองค์การด้านความมั่นคง (ตำแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัย ผลงานเสนอต่อคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองเแห่งชาติ (คอป.),2554-2555
 • โครงการสำรวจทัศนคติของผุ้เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อแนวทางในการกำกับดูแลเนื้อหา (Content) (ตำแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัย ผลงานเสอนต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัสน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ,2555-2556
 • โครงการสำรวจความต้องการของประชาชนในด้านเนื้อหารายการของกิจการกระสายเสียงและกิจการโทรศัทศน์ ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช. (ตำแหน่งหัวหน้าโครงการวิจัย ผลงานเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสีย กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ,2556-2557
 • โครงการสำรวจทัศนคติและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในบริการโทรศัทนืระบบดิจิตอล(ตำแหน่งนักวิจัย ผลงานเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ,2557-2558
 • โครงการสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการโทรทัศน์ ต่อคุณภาพรายการโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.(ตำแหน่งนักวิจัย ผลงานเสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ,2558-2559