ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรพจน์ ปิ่นทองดี


ประวัติการศึกษา 

  •  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554)
  • ประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตยสภา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัย 62 (2552)
  • ประกาศนียบัตรว่าความแห่งสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่  29 (2551)
  •  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  (2550)
  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง  สาขาวิชา  การเมืองการปกครอง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (2550)

ผลงานทางวิชาการ

  • บทความวิชาการ:เปรียบเทียบหลักความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลในกฎหมายละเมิดและกฎหมายอาญา ( A comparison of the causation principle in tort law and criminal law) ตีพิมพ์ วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 8 ฉบับพิเศษ(Supplementary) ประจำเดือนธันวาคม 2560
  • บทความวิชาการ:ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551:ศึกษาการกระทำที่เป็นความผิดแต่มีเหตุยกเว้นโทษ (Execution Issues of the Anti-Trafficking in Persons Act B.E. 2551, Study Cases of Offence, but No Penalty) วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 (มกราคม – มิถุนายน 2560)
  • บทความวิชาการ:การกำหนดความรับผิดทางอาญาของพระสงฆ์ที่อาบัติปราชิก : ศึกษากรณีการนำทรัพย์สินหรือเงินบริจาคมาเป็นของตัวเองที่เข้าข่ายอทินนาทาน (Determining criminal liability monk to be absent from monkhood (Parajika) :Study the case of bringing property or donations into their own (Adinnàdàna ) การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The 4th NEU Nationnal and International Conference 2017)
  • บทความวิชาการ : ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 (The Problem of Enforcing the Prostitution Prevention and Suppression Act B.E. 2539) วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561)
  • บทความวิชาการ : กัญชา : กฎหมายยาเสพติดอันเป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนากัญชาการแพทย์ ( Cannabis : The bottleneck in drug law to the medical cannabis development) วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2561)