นางสาววัชรินทร รักษาศักดิ์ชัย


 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 034-281105-7 ต่อ 7331 e-mail : watcharintorn1@hotmail.com, faaswtr@ku.ac.th
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • วท.บ. คณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) ปีที่จบ พ.ศ. 2551
  • วท.ม. คณิตศาสตร์ ปีที่จบ พ.ศ. 2554
  • ปร.ด. คณิตศาสตร์ ปีที่จบ พ.ศ. 2558
       
 • ประวัติการทำงาน
  • 2558 – ปัจจุบัน คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
       
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • Algebra
  • Combinatorics, Graph Theory
       
 • ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • Watcharintorn Ruksasakchai and Kittikorn Nakprasit, On a conjecture about (k,t)-choosability, Ars Comb. 111, p.375-387, 2013
  • Watcharintorn Ruksasakchai and Kittikorn Nakprasit, (2,t)-choosable graph, Ars Comb.113, p.307-319, 2014
  • A.V. Kostochka, X. Li, W. Ruksasakchai, M. Santana, T. Wang, and G. Yu, Strong chromatic index of subcubic planar multigraphs, European Journal of Combinatorics.51, p.380-397, 2016