นางสาวอริสรา ขุนพิทักษ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

โทร. ภายใน 7132