นางสาวศศิธร อุดปิน


 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 0-3428-1105 ถึง 7 ต่อ 7315 e-mail : faasstu@ku.ac.th อื่น ๆ : -
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2547 มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2549 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2554 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       
 • ประวัติการทำงาน
  • ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม (2554- ปัจจุบัน)
       
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • Control and stability theory
       
 • ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • S. Udpin and P. Niamsup, New discrete type inequalities and global stability of nonlinear difference equation, J. Appl. Math Lett, Vol 22 (2009) 856-859.
  • S. Udpin and P. Niamsup, Robust stability of discrete time LPD neural networks with time varying delay, Comm. Nonlinear. Sci. Numer. Simulat, Vol 14 (2009) 3914 – 3924.
  • S. Udpin and P. Niamsup, Global Exponential Stability of Discrete-Time Neural Networks with Time-Varying Delays, Discrete Dynamics in Nature and Society, Vol 2013 (2013), Article ID 325752, 4 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2013/325752.
       
 • หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน : -
      
 • ทุนวิจัยที่ได้รับ :
  • พ.ศ. 2551 – 2553 นักศึกษาทุน โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)