นางสาวกรรณิกา ปานบ้านแพ้ว


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้าหน่วยสารบรรณ

โทร.ภายใน 7110