อาจาย์ ดร.วทัญญู รัศมิทัต


ดร.วทัญญู รัศมิทัต (อาจารย์ ป้อง)
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี : บธ.บ. (การบริหารการตลาด)
ปริญญาตรี : ศ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
อนุปริญญาโท : Graduate Diploma in Property Valuation
ปริญญาโท : M.B.A. (Marketing Management)
ปริญญาเอก : D.B.A. (Marketing)

ประสบการณ์ :
- ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : TA (MMM9)
- สถาบันภาษาและคอมพิวเตอร์ ECC : Head of Marketing Research & Business Development
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน): ฝ่ายการต่างประเทศ
- บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน): Sales & After Sales Manager, Manager of Housing Development
- บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) : Asst. Marketing Director
- บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ ในเครือกลุ่มบริษัทไทยรุ่ง (มหาชน): Marketing & Sales Director

ผลงานทางวิชาการ:
- A Study of Market Patterns and Trends of Private Computer Institutes in Bangkok Metropolis (1992)
- Goodwill Valuation of Golden Land Property Development Public Co., Ltd. (2005)
- Influence of Integrated Marketing Communication on Brand Equity, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Purchasing a Condominium Unit (2017)
- Factors Affecting the Use, Satisfaction, Net Benefits, and Word of Mouth of Smart home Users via Smartphones in Bangkok Metropolis (2018)
- The Influences of service quality, security and ease of use on system use, satisfaction, continuance intention, and customer word of mouth of MyMo application from Government Saving Bank (2019)
- The Customer Engagement Construct in Tourism Context: A Systematic Literature Review (2020)

ความเชี่ยวชาญ :
• Marketing for Real Estate
• Sales Management
• Marketing Management
• After Sales Services

รายวิชาที่สอน : ปี3 และปี 4
• Sales Management
• Marketing Management
• Digital Marketing
• Advertising
• Product & Price Policy