นายสิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล


 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 034-281053-6 ต่อ 7312 e-mail : faasspr@ku.ac.th, rsittipong@hotmail.com
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • พ.ศ. 2540 : วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2543 : วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ. 2549 : ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
       
 • ประวัติการทำงาน : -
      
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • Differential Equations
  • Numerical Analysis
  • Linear Algebra
       
 • งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ :
  • วารสารระดับนานาชาติ
   • Yongwimon Lenbury, Sitipong Ruktamatakul, and Somkid Amornsamarnkul. Modeling insulin kinetics: responses to a single oral glucose administration or ambulatory-fed conditions. BioSystems. 59 (2001) 15-25
   • Sittipong Ruktamatakul, Jonathan Bell, and Yongwimon Lenbury. Wave-front solution behaviour for continuous neural networks with lateral inhibition. IMA Journal of Applied Mathematics. 71(4) (2006) 544-564.
   • Warunee Sarika, Meechoke Chuedoung, Yongwimon Lenbury, Chontita Rattanakul, Sittipong Ruktamatakul and Wannapa Kunphasuruang. A delay-differential equation model of the glucose-insulin feedback mechanism involving cells. Contributions in Mathematics and Applications II. East-West J. of Mathematics, a special volume. (2007) 113-131.
   • Sittipong Ruktamatakul and Pornpis Yimprayoon. Traveling wave front solutions in lateral-excitatory neuronal networks. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 30(3) (2008) 313- 321.
   • Pornpis Yimprayoon and Sittipong Ruktamatakul. Some Statistical Aspects of Measuring Agreement Based on a Modified Kappa. Kasetsart Journal (Natural Science). 43 (2009) 389-397.
  • วารสารระดับประเทศ
   • ยงค์วิมล เลณบุรี, วารุณี สาลิกา, สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล และกาญจนา คำนึงกิจ. การจำลองและควบคุมระบบกลูโคส-อินซูลิน: กิจกรรมในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต. วารสารราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2551
  • รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
   • Sittipong Ruktamatakul and Yongwimon Lenbury. Modeling blood glucose control in diabetes patients: responses to insulin injection conditions. International Conference on Computational Mathematics and Modelling (CMM 2002), Bangkok, Thailand, May 22-24, 2002.
   • Sittipong Ruktamatakul, Yongwimon Lenbury, and Jonathan Bell. Wave front solutions of continuous neural networks. The Fourth Asian Mathematical Conference (AMC 2005). Singapore, July 20-23, 2005.
   • Sittipong Ruktamatakul, Yongwimon Lenbury, and Jonathan Bell. Traveling wave front solutions in neural network model. The 2nd International conference on Asian simulation and modeling 2007 (ASIMMOD2007), Chiang Mai, Thailand, January 9-11, 2007.
   • Warunee Sarika, Yongwimon Lenbury, Chontita Rattanakul, Sittipong Ruktamatakul and Wannapa Kunphasuruang. A delay-differential equation model of the glucose-insulin feedback mechanism involving cells. International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2007). Bangkok, Thailand, August 15-17, 2007.
   • Warunee Sarika, Yongwimon Lenbury, Chontita Rattanakul, Sittipong Ruktamatakul and Andrea DeGeatano. Dynamic modeling and control of glucose-insulin system: past, current, and future activities. International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2007). Bangkok, Thailand, August 15-17,2007.
  • รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
   • Sittipong Ruktamatakul and Yongwimon Lenbury. Modeling insulin kinetics. The Fourth Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 2000), Bangkok, Thailand, March 27-29, 2000.
   • Sittipong Ruktamatakul, Yongwimon Lenbury, and Jonathan Bell. Wave front solutions of continuous neural networks. RGJ-Ph.D. Congress VI, Chonburi, Thailand, April 28-30, 2005.
   • Sittipong Ruktamatakul, Yongwimon Lenbury, and Jonathan Bell. Traveling wave front solutions in neural network model. The 32nd Congress on science and technology of Thailand (STT.32), Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC), Thailand, October 10-12, 2006.
   • สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล และพรพิศ ยิ้มประยูร. ผลเฉลยของคลื่นเคลื่อนที่ในแบบจำลองของเซลล์ประสาท การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5 จังหวัดนครปฐม วันที่ 8-9 ธันวาคม 2551
   • พรพิศ ยิ้มประยูร และ สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล. ลักษณะเชิงสถิติของการวัดความเห็นพ้องต้องกันภายใต้การแจกแจงปกติสองตัวแปร การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 10 กรกฎาคม 2552
   • ภคีตา สุขนพกิจ สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล และพรพิศ ยิ้มประยูร. แบบจำลองคณิตศาสตร์ของผลเฉลยคลื่นเคลื่อนที่ในเครือข่ายประสาทที่มีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ชนิดยับยั้ง การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมมีความสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม 2553
   • สิทธิพงศ์ รักตะเมธากูล และพรพิศ ยิ้มประยูร. การคำนวณขนาดตัวอย่างสำหรับตัวสถิติโคเฮนแคปปาที่ถูกปรับปรุง การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน สังคมมีความสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 19 มีนาคม 2553
        
 • หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน : -
      
 • งานวิจัยที่สนใจ :
  • Mathematical Modeling in Medicine and Biological systems
  • Dynamical System