อ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ


ประเภท

คณาจารย์

ตำแหน่ง

อาจารย์ (Lecturer)

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสอาจารย์ : Q1085

ติดต่อได้ที่ห้อง : SC9-320

Email : prasertsak.u@ku.th

website : https://sites.google.com/a/ku.th/psaku/

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7306 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 – 4 ต่อ 7306