อ.ดร.กนิษฐา ตั้งไทยขวัญ


ประเภท

คณาจารย์

ตำแหน่ง

อาจารย์ (Lecturer)

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสอาจารย์ : Q1172

ติดต่อได้ที่ห้อง : SC9-308

Email : faasktt@ku.ac.th

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7324 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 – 4 ต่อ 7324

การศึกษา :

  • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัยที่สนใจ : Image Processing and Pattern Recognition